ΤτΕ: Αύξηση 7,7% στις τιμές των διαμερισμάτων το β’ 3μηνο του 2019

Αυξημένες κατά 7,7% ήταν κατά μέσο όρο το β΄ τρίμηνο του 2019 οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους), σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018. 
Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το α΄ τρίμηνο του 2019 η αντίστοιχη αύξηση διαμορφώθηκε στο 4,9%, ενώ για το σύνολο του 2018 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,7%.

Δείκτες τιμών διαμερισμάτων κατά παλαιότητα και γεωγραφική περιοχή

Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το β΄ τρίμηνο του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 ήταν 7,7% για τα “νέα” διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 7,6% για τα “παλαιά”, δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών.
Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το α΄ τρίμηνο του 2019, σημειώθηκε αύξηση των τιμών των “νέων” διαμερισμάτων κατά 5,1%, ενώ οι τιμές των “παλαιών” διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 4,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.
Για το σύνολο του 2018, οι τιμές για τα “νέα” και τα “παλαιά” διαμερίσματα αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,9% και 1,6% αντίστοιχα.
Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων το β΄ τρίμηνο του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 ήταν 11,1% στην Αθήνα, 7,0% στη Θεσσαλονίκη, 4,1% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 4,9% στις λοιπές περιοχές της χώρας.
Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, εκτιμάται ότι κατά το α΄ τρίμηνο του 2019 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 7,1% στην Αθήνα, 5,4% στη Θεσσαλονίκη, 2,5% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 3,2% στις λοιπές περιοχές της χώρας σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2018.
Για το σύνολο του 2018, η αύξηση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2017 ήταν 2,7%, 1,0%, 0,8% και 1,1% αντίστοιχα.
Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το β΄ τρίμηνο του 2019 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν αυξημένες κατά 8,0% σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο του 2018.
Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το α΄ τρίμηνο του 2019 η αντίστοιχη αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων στις αστικές περιοχές ήταν 5,2%, ενώ για το σύνολο του 2018 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 1,7%.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (1) (2)
2017 2018 * 2018 * 2019 *
β΄ γ΄* δ΄* α΄* β΄*
Ι. ΣΥΝΟΛΟ
   Δείκτης τιμών (2007=100) 59,0 60,0 59,8 60,2 60,8 62,2 64,4
   (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους -1,0 1,7 1,3 2,2 2,9 4,9 7,7
ΙΙ. ΚΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ
   1. Νέα (έως 5 ετών)
       Δείκτης τιμών (2007=100) 60,7 61,9 61,5 62,0 62,7 64,3 66,3
       (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους -0,8 1,9 1,3 2,6 3,0 5,1 7,7
   2. Παλαιά (άνω των 5 ετών)
       Δείκτης τιμών (2007=100) 57,9 58,9 58,7 59,1 59,6 60,9 63,2
       (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους -1,2 1,6 1,3 2,0 2,8 4,9 7,6
ΙΙΙ. ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
   1. Αθήνα
       Δείκτης τιμών (2007=100) 56,2 57,7 57,3 58,2 58,9 60,6 63,7
       (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους -1,0 2,7 1,8 3,5 4,7 7,1 11,1
   2. Θεσσαλονίκη
       Δείκτης τιμών (2007=100) 54,5 55,0 54,9 54,8 55,9 57,6 58,7
       (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους -1,4 1,0 0,5 1,3 2,0 5,4 7,0
   3. Άλλες μεγάλες πόλεις
        Δείκτης τιμών (2007=100) 61,6 62,1 62,1 62,0 62,4 63,4 64,7
       (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους -1,1 0,8 1,1 0,7 1,2 2,5 4,1
   4. Λοιπές περιοχές
       Δείκτης τιμών (2007=100) 64,1 64,8 64,6 64,9 65,2 66,5 67,8
       (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους -0,7 1,1 0,7 1,7 1,5 3,2 4,9
   5. Αστικές περιοχές (σύνολο)
       Δείκτης τιμών (1997=100) 149,6 152,1 151,6 152,9 154,2 157,7 163,7
       (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους -1,1 1,7 1,3 2,3 3,1 5,2 8,0