Έκθεση για το κράτος δικαίου στην Ε.Ε.: Θετική η πρόοδος της Ελλάδας στην καταπολέμηση της διαφθοράς

Δημοσιεύτηκε πριν από λίγες ημέρες η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάσταση του κράτους δικαίου το 2021 στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο κεφάλαιο που αφορά στην Ελλάδα η Έκθεση αποτιμά θετικά την πρόοδο της χώρας μας στον τομέα της αντιμετώπισης της διαφθοράς, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (ΕΣΣΚΔ) και τον σημαντικό ρόλο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) για τη συνεργασία και τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την επιτυχή υλοποίησή του. Επισημαίνει, επίσης, ότι η κατάρτιση του νέου ΕΣΣΚΔ για την περίοδο 2022-2025, που γίνεται υπό την καθοδήγηση της ΕΑΔ, εστιάζει στους τομείς και στις δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από υψηλό κίνδυνο εμφάνισης περιστατικών διαφθοράς.

Στο κείμενο της Έκθεσης επισημαίνεται επίσης η σταδιακή βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της ΕΑΔ, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην εκπόνηση και τη δημοσίευση από την Αρχή του «Οδηγού Διαχείρισης Κινδύνων Διαφθοράς και Απάτης» για χαρτογράφηση και την αποτροπή φαινομένων απάτης και διαφθοράς σε δημόσιους φορείς.

Στα ειδικότερα σημεία της Έκθεσης αποτιμώνται με θετικό πρόσημο οι προγραμματισμένοι έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης («πόθεν έσχες») που πραγματοποιεί η ΕΑΔ με την εφαρμογή για πρώτη φορά μεθοδολογίας και κριτηρίων ανάλυσης διακινδύνευσης. Οι έλεγχοι αυτοί είχαν ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό δεκαπέντε περιπτώσεων μη δηλωθέντων εσόδων και δύο περιπτώσεων πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων.

Θετικά αποτιμάται και η συμβολή της ΕΑΔ στην προστασία της δημόσιας υγείας εν μέσω πανδημίας για το διάστημα μεταξύ Μαΐου και Δεκεμβρίου 2020 με τη διενέργεια 10.678 ελέγχων και την επιβολή προστίμων ύψους 954.950€, καθώς και την αναστολή λειτουργίας 109 επιχειρήσεων.

Τέλος, το προωθούμενο νομοσχέδιο για τη ρύθμιση της άσκησης πίεσης ή επιρροής από ομάδες συμφερόντων (lobbying) και η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/1937 για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου, ζητήματα στα οποία συμμετέχει ενεργά η ΕΑΔ σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία και φορείς, θα αξιολογηθούν εκ νέου το 2022 στο πλαίσιο της επόμενης Έκθεσης για το κράτος δικαίου στην Ε.Ε.