Ιδρύεται η Νέα Alpha Bank – Εγκρίθηκε η διάσπαση

To «πράσινο» φως στη διάσπαση της Alpha Bank A.E., με απόσχιση του τραπεζικού κλάδου και σύσταση νέας εταιρείας ενέκριναν οι μέτοχοι της εισηγμένης εταιρείας, εγκρίνοντας την περαιτέρω υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής και κεφαλαιακής θέσης.

H εξέλιξη αυτή επέρχεται στον απόηχο της πρόσφατης δεσμευτικής συμφωνίας με την Davidson Kempner για την τιτλοποίηση Galaxy, αλλά και την επιτυχημένη έκδοση ομολόγου Tier 2, ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο του εταιρικού μετασχηματισμού, o τραπεζικός κλάδος θα αποσχιθεί από την Alpha Bank A.E.  και θα μεταβιβαστεί στην εταιρεία Νέα Alpha Bank, 100% θυγατρική της πρώτης.

Η Νέα Alpha Bank θα διατηρήσει την επωνυμία «Άλφα Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρία» και τον διακριτικό τίτλο «Alpha Bank», συνεχίζοντας τη δραστηριότητά της στο Δίκτυο Καταστημάτων και στις κτιριακές εγκαταστάσεις όπου λειτουργεί σήμερα η Alpha Bank.

Όσον αφορά την Alpha Bank A.E., αυτή θα παύσει να είναι πιστωτικό ίδρυμα και θα μετατραπεί σε εταιρεία συμμετοχών, ενώ οι μετοχές της θα παραμείνουν εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διατηρώντας δραστηριότητες και στοιχεία περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό) που δεν αφορούν τον κλάδο τραπεζικής δραστηριότητας.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής Galaxy, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs) περιορίστηκαν στο 13%, ενώ τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) συρρικνώθηκαν στο 24%. Για το β’ εξάμηνο του 2021 δε, προβλέπεται ακόμη μία τιτλοποίηση, ύψους 2 δισ. ευρώ, με την ονομασία Cosmos.

Συγκεκριμένα, η έκτακτη Γενική Συνέλευση:

(α) Ενέκρινε τη διάσπαση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δι’ απόσχισης του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας με σύσταση νέας εταιρείας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, της παρ. 3 του άρθρου 54, της παρ. 3 του άρθρου 57 και των άρθρων 59 έως και 74 και 140 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν, καθώς και όλες τις ενέργειες, τις δηλώσεις και τις ανακοινώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή/και από οποιονδήποτε άλλο εκπρόσωπο της Τράπεζας αναφορικά με τη Διάσπαση. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της Διάσπασης οι μετοχές της Διασπώμενης θα παραμείνουν εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενώ τα προσωπικά δεδομένα των Μετόχων της θα εξακολουθήσουν να τηρούνται από τη διασπώμενη, που θα παραμείνει υπεύθυνη επεξεργασίας αυτών.

(β) Ενέκρινε το από 15.9.2020 Σχέδιο Πράξης Διάσπασης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δι’ απόσχισης του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας με σύσταση νέας εταιρείας, η οποία θα λάβει άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, της παρ. 3 του άρθρου 54, της παρ. 3 του άρθρου 57 και των άρθρων 59 έως και 74 και 140 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν, περιλαμβανομένου του από 30.6.2020 Ισολογισμού Μετασχηματισμού, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

(γ) Ενέκρινε το Καταστατικό της Eπωφελούμενης, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, της πρώτης Επιτροπής Ελέγχου και του τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Επωφελούμενης, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.