ΑΔΜΗΕ: Διαγωνισμός για συμφωνία-πλαίσιο για τις καλωδιακές διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων και των νησιών του BΑ Αιγαίου

Διαγωνισμό με σκοπό να συναφθεί συμφωνία-πλαίσιο για τα υποβρύχια καλωδιακά έργα εναλλασσόμενου ρεύματος των διασυνδέσεων των Δωδεκανήσων και των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου προκηρύσσει ο ΑΔΜΗΕ μέσω ανταγωνιστικού διαλόγου.

Η διαγωνιστική διαδικασία αφορά την ανάδειξη αναδόχων για το έργο «Μελέτη, Προμήθεια & Εγκατάσταση υποβρύχιων και υπόγειων καλωδίων στο πλαίσιο έργων διασύνδεσης νήσων με το ΕΣΜΗΕ», οκταετούς διάρκειας, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Είναι η πρώτη φορά που ο ΑΔΜΗΕ προχωρά σε συμφωνία-πλαίσιο, μία πρακτική που ακολουθείται και από άλλους Eυρωπαίους διαχειριστές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η διαδικασία αυτή επιλέχθηκε καθώς η διαθεσιμότητα slots σε ό,τι αφορά την παραγωγή υποβρύχιων καλωδίων, τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά, είναι εξαιρετικά περιορισμένη.

Με δεδομένη τη μεγάλη αύξηση της ζήτησης λόγω των πολλών υποθαλάσσιων διασυνδέσεων που δρομολογούνται ή κατασκευάζονται διεθνώς, δημιουργείται η ανάγκη έγκαιρης δέσμευσης πλωτών μέσων και γραμμής παραγωγής καλωδίων. Επιπλέον μέσω της συγκεκριμένης συμφωνίας θα εξασφαλιστούν χαμηλότερες τιμές, ενώ θα υπάρξει εξοικονόμηση χρόνου και πόρων μέσω μίας διαγωνιστικής διαδικασίας, εν αντιθέσει με την διενέργεια ξεχωριστών διαγωνισμών.

Η διασύνδεση των νησιών του Αιγαίου με το ηπειρωτικό σύστημα αποτελεί βασική προτεραιότητα στο νέο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ 2024-2033. Με τις συνδέσεις αυτές αντιμετωπίζεται η ηλεκτρική απομόνωσή τους, αυξάνεται η αξιοπιστία της τροφοδότησης, μειώνεται το κόστος της παραγόμενης ενέργειας και κατά συνέπεια το κόστος των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ). Επίσης προστατεύεται το περιβάλλον και αξιοποιείται το υψηλό δυναμικό των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) των μη διασυνδεδεμένων νήσων. Παράλληλα με την κατάργηση της ηλεκτρικής απομόνωσης του νησιωτικού χώρου του Αιγαίου, αυξάνεται το μέγεθος της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: η πρώτη αφορά την επιλογή φορέων κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής και η β’ φάση στην οποία οι συμμετέχοντες που προκρίθηκαν στην α’ φάση, θα κληθούν να υποβάλουν την προσφορά τους.

Στόχος είναι η ολοκλήρωση του διαγωνισμού και η επιλογή του αναδόχου / των αναδόχων εντός του έτους.